Cựu binh Mỹ tham gia chiến dịch làm sạch đường phố Hà Nội

Cập nhật: 26/07/2017
Nguồn: Báo Tổ quốc