Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch

Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Việt

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội