Nghiên cứu đề xuất tiêu chí khu du lịch sinh thái ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu tổng quát: góp phần xây dựng hệ thống quy định của ngành du lịch Việt Nam nhằm quản lý và phát triển du lịch có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường.- Mục tiêu cụ thể: Đề xuất các tiêu chí khu du lịch sinh thái ở Việt Nam, làm cơ sở cho đầu tư, phát triển các khu du lịch sinh thái theo định hướng chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch

Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Việt

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội