TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
1 2068/QĐ-BVHTTDL 03/08/2023 Quyết định 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 3/8/2023 về việc Ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”
2 48/NQ-CP 03/04/2023 Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3 1623/QĐ-TTg 27/12/2022 Quyết định số 1623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
4 729/QĐ-TTg 16/06/2022 Quyết định số 729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
5 04/CT-TTg 17/05/2022 Chỉ thị 04/CT-TTg 2022 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
6 450/QĐ-TTg 13/04/2022 Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7 08/2022/NĐ-CP 01/10/2022 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
8 72/2020/QH14 17/11/2020 Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường
9 1316/QĐ-TTg 22/07/2021 Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
10 55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường