TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
51 432/QĐ-TTg 12/04/2012 Quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020
52 2473/QĐ-TTg 30/12/2011 Quyết định 2473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
53 20/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC