Cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước

Cập nhật: 20/08/2020
Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên mùa thu lịch sử. Ðó là tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách áp bức, bóc lột nặng nề của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông - Nam Á.

Vào ngày 19-8-1945, nhân dân biểu tình giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội).

Ðây là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân ta, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta. Việt Nam từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành nước tự do, độc lập. Nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây cả dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám còn là sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh từ truyền thống yêu nước nồng nàn, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc được phát huy lên tầm cao mới dưới sự lãnh đạo thiên tài của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng diễn ra liên tục suốt 15 năm kể từ khi có Ðảng. Thắng lợi của Cách mạngTháng Tám đã chứng minh sự lựa chọn đúng đắn của nhân dân ta qua nhiều thập kỷ tìm kiếm con đường cứu nước; đồng thời để lại những bài học vô cùng quý giá đối với cách mạng Việt Nam. Ðó là bài học giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân và vì nhân dân; sức mạnh của Ðảng bắt nguồn từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phải củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Bài học về phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nắm bắt đúng thời cơ, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế…

Suốt chặng đường 75 năm qua, phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám và vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý giá, toàn thể nhân dân ta một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, kiên định mục tiêu cách mạng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục làm nên những kỳ tích trong thời đại Hồ Chí Minh. Ðó là Chiến thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; là Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất non sông, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là các cuộc chiến đấu ở biên giới Tây Nam và phía bắc, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám tiếp tục hun đúc ý chí, nghị lực của toàn thể dân tộc tiến hành sự nghiệp đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, với những kết quả đạt được, chúng ta tự hào khẳng định đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Hơn lúc nào hết, chúng ta biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài đã dẫn dắt Ðảng ta, nhân dân ta trên con đường đấu tranh cách mạng đúng đắn; khắc ghi công lao to lớn của hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Năm nay, kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đúng vào dịp cả nước đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Năm 2020 còn là năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy sức mạnh đoàn kết cùng với tinh thần nỗ lực cao, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và hoàn thành thắng lợi kế hoạch của cả nhiệm kỳ; ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Triển khai hiệu quả "nhiệm vụ kép", vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội,cải thiện đời sống của nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Các ngành, địa phương tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đề ra phương hướng phát triển phù hợp; triển khai thật tốt các công việc chuẩn bị cho Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, làm cho Ðảng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới và củng cố niềm tin của nhân dân.

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước là sự nghiệp to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân đang quyết tâm thực hiện trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức. Hào khí Cách mạng Tháng Tám mùa thu năm 1945 là cội nguồn sức mạnh để chúng ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đưa Việt Nam tiến những bước nhanh, bền vững, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Nhân dân

Nguồn: Báo Nhân dân