Sơn La đề ra 30 nhiệm vụ, dự án ưu tiên ứng phó BĐKH giai đoạn 2021-2030

Cập nhật: 28/08/2020
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND, thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Sơn La đề ra 30 nhiệm vụ, dự án ưu tiên ứng phó BĐKH giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ chính, gồm: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi chính sách, pháp luật về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nâng cao năng lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đặc biệt, tại kế hoạch đã đề ra 30 nhiệm vụ, dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, tập trung vào: Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất các giải pháp quản lý phát thải trên địa bàn tỉnh Sơn La (2021- 2023); Xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng (2020-2022); Xây dựng bản đồ ngập lụt một số sông suối chính trên địa bàn tỉnh (2021-2030); Xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với công trình khai thác tài nguyên nước trên địa bàn (2021-2022);

Điều tra, đánh giá, đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường vùng lưu vực hồ chứa và hạ du các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh (2021-2025); Các dự án xây dựng kè suối, kè chống sạt lở bờ suối, hỗ trợ di chuyển dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai tại các huyện, thành phố; dự án tiêu thoát lũ, chống ngập úng một số suối trên địa bàn…

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án bố trí, xắp sếp dân cư vùng thiên tai.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 15 nhiệm vụ, dự án đang triển khai, gồm: Hoàn thành các dự án bố trí, xắp sếp dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn các huyện Yên Châu, Vân Hồ, Phù Yên (hoàn thành trong năm 2020); Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận và quản lý kết quả quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục từ các cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động, truyền dẫn số liệu về Bộ TN&MT theo quy định (31/12/2020); Triển khai thực hiện dự án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Sơn La (2020-2022);

Xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chế biến bảo vệ môi trường (2020-2025); Hoàn thành dự án Trồng và khôi phục rừng đầu nguồn Sông Đà, Sông Mã (Hoàn thành trong năm 2023); Điều tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án thu gom, quản lý, xây dựng và triển khai mô hình thí điểm xử lý chất thải rắn nông thôn tỉnh Sơn La (2020-2030)…

Nguyễn Nga

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường