Bộ VHTTDL hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021

Cập nhật: 17/05/2021
(TITC) - Ngày 27/4/2021 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1373/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021.

Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện theo Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021.

Theo đó, chủ đề của Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” và khẩu hiệu tuyên truyền của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 là “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5”.

Mục đích tổ chức chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN.

Bên cạnh đó, thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tích cực tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Bộ KH&CN yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, về nội dung tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 - 2021. Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển KH&CN nước nhà.

Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn của các chiến lược/chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030.

Cùng với đó, thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương và đóng góp thiết thực của KH&CN trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống dịch Covid-19; thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và phấn đấu vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Đặc biệt, bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung KH&CN, đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Qua đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021, lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

Các đơn vị tổ chức thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 30/5/2021.

Trung tâm Thông tin du lịch