Bắc Ninh: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Cập nhật: 26/09/2022
Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch, thực hiện Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, địa phương phấn đấu trở thành một trong những trung tâm du lịch - văn hóa lớn của cả nước.

Thế Dương

Nguồn: Báo Đảng cộng sản - dangcongsan.vn - Đăng ngày 24/09/2022