5 giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường tại Đồng Nai

Cập nhật: 02/07/2009
Vừa qua, tại TP Vũng Tàu đã diễn ra phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (Ủy ban Sông Đồng Nai) do Bộ TN & MT và lãnh đạo UBND 12 tỉnh, TP thuộc lưu vực sông Đồng Nai là thành viên của Ủy ban sông Đồng Nai tổ chức.

Tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ TN & MT Phạm Khôi Nguyên đã đề nghị Ủy ban Sông Đồng Nai cần phải thảo luận và thống nhất được 5 vấn đề chính: Thứ nhất, thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Sông Đồng Nai, Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Sông Đồng Nai, nhanh chóng đưa Ủy ban và Văn phòng đi vào hoạt động có hiệu quả. Thứ hai, thống nhất kế hoạch và chương trình hành động triển khai Đề án Sông Đồng Nai, trong đó đưa ra lộ trình cụ thể, làm rõ trách nhiệm của từng địa phương, Bộ, ngành có liên quan; xác định mục tiêu cho từng năm đối với từng địa phương để làm cơ sở đánh giá tiến độ triển khai. Thứ ba, chủ động phát huy các nguồn lực của địa phương, thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu của đề án; nghiên cứu và đề xuất cơ chế tài chính "đột phá" trong triển khai các đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có Đề án Sông Đồng Nai. Thứ tư, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường thống nhất trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài nguyên môi trường, ứng phó sự cố môi trường trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Thứ năm, tăng cường sự tham gia và giám sát của cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội trong phòng chống các vi phạm pháp luật của các DN gây ô nhiễm môi trường và trong ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Cũng tại phiên họp ông Bùi Cách Tuyến - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường đã trình bày Dự thảo Quy chế làm việc Ủy ban Sông Đồng Nai, Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Sông Đồng Nai; Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Sông Đồng Nai năm 2009 và khung Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Sông Đồng Nai. Dự thảo về cơ chế tài chính đặc thù trong triển khai các Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng đã được đưa ra thảo luận tại Phiên họp này.

Nguồn: Bộ TNMT
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội