Cà Mau: Thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ đến năm 2030

Cập nhật: 13/06/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Vườn Quốc gia U Minh Hạ; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện: U Minh, Trần Văn Thời thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ đến năm 2030 (Đề án).

Một góc Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Vườn Quốc gia U Minh Hạ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án, trình UBND tỉnh trước ngày 13/6/2023 để xem xét, phê duyệt.

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ đến năm 2030 có tầm quan trọng, tác động đến phát triển du lịch, kinh tế, xã hội của tỉnh, do đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Vườn Quốc gia U Minh Hạ chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nội dung, thành phần, chương trình thời gian, địa điểm và các vấn đề có liên quan,... để tổ chức hội nghị triển khai Đề án nêu trên ngay sau khi được phê duyệt. Trong đó, lưu ý mục tiêu, quy mô diện tích thực hiện tại các phân khu, vị trí xây dựng theo Đề án; mời các nhà đầu tư có thiện ý tham khảo ý tưởng quy hoạch các dự án trong phân khu đế cân bằng, hài hòa về đầu tư, sinh lợi, đạt hiệu quả cao nhất về quy hoạch, đảm bảo thống nhất quy hoạch tổng thể, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn phát triển và bảo vệ nguồn lợi cá đồng…

Nguyệt Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau - camau.gov.vn - Đăng ngày 12/6/2023