AFGC 19 chia sẻ kinh nghiệm giải quyết thách thức của biến đổi khí hậu

AFGC 19 chia sẻ kinh nghiệm giải quyết thách thức của biến đổi khí hậu

Hội nghị thường niên lần 19 với chủ đề "Vai trò của các tổ chức hợp tác nông dân nhằm giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu đối với nông dân châu Á," tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 20-21/3.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội