Những địa danh lịch sử của Hà Nội gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Những địa danh lịch sử của Hà Nội gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Mùa thu lịch sử 76 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng tiến lên giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Nhiều địa danh gắn liền với sự kiện Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội giờ đây là những điểm đến nổi tiếng mà bất kể ai tới thăm Thủ đô khó có thể bỏ lỡ.

Cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước

Cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên mùa thu lịch sử. Ðó là tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách áp bức, bóc lột nặng nề của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông - Nam Á.