Huế xây dựng đề án “Kinh đô ẩm thực”

Huế xây dựng đề án “Kinh đô ẩm thực”

Đề án nhằm nâng cao hình ảnh của Ẩm thực Huế trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế của ngành du lịch địa phương, đồng thời khẳng định vị thế và sự đa dạng của văn hóa Ẩm thực Huế nói riêng và văn hóa Ẩm thực Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế…

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội