Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó chỉ rõ thành tựu, hạn chế; nguyên nhân của thành tựu, hạn chế; rút ra một số kinh nghiệm quan trọng, chỉ rõ các vấn đề đặt ra đối với phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong vấn đề này…