Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Ngày 10/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội