Hướng mới trong phát triển sản phẩm OCOP ở Ninh Thuận

Hướng mới trong phát triển sản phẩm OCOP ở Ninh Thuận

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch đang là hướng đi được tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện nhằm quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp đặc thù cũng như thúc đẩy quá trình tiêu thụ, nâng cao giá trị cho sản phẩm OCOP của địa phương.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội