Thách thức & cơ hội

Thách thức & cơ hội

Ngành du lịch Huế đang tiến hành làm thủ tục để công nhận các điểm, khu du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017. Với những yêu cầu, quyền lợi và trách nhiệm mới, sẽ là thách thức và cả cơ hội phát triển của du lịch Huế.