Việt Nam ưu tiên tham gia chương trình giảm thiểu chất thải nhựa

Việt Nam ưu tiên tham gia chương trình giảm thiểu chất thải nhựa

Việt Nam ưu tiên tham gia chương trình đối tác cho hành động giảm thiểu chất thải nhựa, cam kết và hành động mạnh mẽ với các chiến dịch lớn trên phạm vi toàn quốc chống rác thải nhựa.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội