Ngày nước thế giới 2023: “Nước vì sự phát triển bền vững”

Ngày nước thế giới 2023: “Nước vì sự phát triển bền vững”

Chiến dịch cho ngày nước thế giới 2023 “Be the change” với mục đích khuyến khích mọi người tham gia hành động trong cuộc sống của mỗi người để thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ, và quản lý nguồn nước.