Đình chỉ thuyền trưởng, thuyền viên tàu du lịch Hạ Long vì đánh nhau

Đình chỉ thuyền trưởng, thuyền viên tàu du lịch Hạ Long vì đánh nhau

Thuyền trưởng tàu du lịch Hạ Long đánh nhau với thuyền viên khác, cả 2 đã bị đình chỉ công tác từ ngày 8/8.