Bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ ý thức người dân

Bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ ý thức người dân

Công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường tự nhiên đang trở thành một trong những chủ đề được toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, công tác này chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm tham gia, bắt đầu ngay từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội