TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
1 04/CT-TTg 17/05/2022 Chỉ thị 04/CT-TTg 2022 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
2 450/QĐ-TTg 13/04/2022 Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3 08/2022/NĐ-CP 01/10/2022 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
4 72/2020/QH14 17/11/2020 Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường
5 1316/QĐ-TTg 22/07/2021 Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
6 55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
7 06/NQ-CP 21/01/2021 Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
8 29/CT-TTg 23/07/2020 Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
9 45/2019/NĐ-CP 21/05/2019 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
10 106/2018/TT-BTC 15/11/2018 Thông tư số 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường