Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam

Cập nhật: 31/05/2016
Đến nay, quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) biển ở Việt Nam chưa được tiến hành theo đúng nghĩa của nó. Song, những nỗ lực vừa qua trong việc áp dụng cách tiếp cận của quy hoạch không gian biển (MSP) với công cụ phân vùng chức năng biển (MFZ) để phân vùng ĐDSH biển, để xác định các khu vực biển có tiềm năng bảo tồn cao, để quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển quốc gia đến năm 2020 và để xây dựng kế hoạch phân vùng quản lý từng khu bảo tồn biển sau phê duyệt, đã cung cấp những bài học cần thiết tiến tới quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH biển ở Việt Nam trong thời gian tới. Các kết quả bước đầu và các bài học như vậy được trao đổi trong bài báo này. PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguồn: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ VHTTDL