Một số vấn đề tồn tại trong thực thi luật đa dạng sinh học

Cập nhật: 31/05/2016
Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua năm 2008. Đây là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ĐDSH ở nước ta hiện nay. Qua 6 năm thực hiện Luật ĐDSH và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, ĐDSH của Việt Nam đã có những chuyển biến đáng kể. ThS. Trần Ngọc Hoa, Phó vụ trưởng Vụ KH,CN&MT, Văn phòng Quốc hội
Nguồn: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ VHTTDL