Công ước về đa dạng sinh học, 1992

Cập nhật: 20/05/2016

Công ước về Đa dạng sinh học (Convention on Biological Diversity - CBD) là một hiệp ước đa phương nhằm phát triển các chiến lược quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Công ước được đưa ra ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro vào ngày 5/6/1992 và có hiệu lực từ ngày 29/12/1993. Việt Nam chính thức gia nhập vào ngày 16/11/1994.

Tải tài liệu