Bản tóm lược chính sách về kiểm soát buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam

Cập nhật: 20/05/2016

Bản tóm lược chính sách về kiểm soát buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam do Cục Bảo tồn đa dạng sinh học xây dựng nhằm đưa ra những kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra một số giải pháp nhằm kiểm soát tình trạng trên.

Tải tài liệu