Biển miền Trung đã an toàn sau 01 năm xảy ra sự cố môi trường

Cập nhật: 14/07/2017
Trong 01 năm sự cố môi trường biển xảy ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học triển khai thực hiện nhiều biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường biển tại 04 tỉnh miền trung: Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

​Theo đó, từ tháng 9/2016, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế duy trì thực hiện các chương trình quan trắc, giám sát định kỳ chất lượng môi trường biển tại 19 bãi tắm trên địa bàn 04 tỉnh.

Đến tháng 5/2017, nhằm đánh giá hiện trạng môi trường biển sau 1 năm xảy ra sự cố, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thực hiện chương trình quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường biển tại 04 tỉnh nêu trên. Chương trình được triển khai từ ngày 04 - 09/5/2017 trên các tuyến khảo sát đã thực hiện năm 2016, tập trung vào các khu vực có vùng xoáy cục bộ có khả năng phân tán các chất ở trong nước kém hơn và khả năng tích luỹ độc tố trong trầm tích cao hơn (Sơn Dương, phía đông của Nhật Lệ, Sơn Chà). Các chương trình quan trắc này thực hiện đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật quan trắc biển, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Kết quả quan trắc của Bộ TN&MT cho thấy, hầu hết các thông số quan trắc đo tại 19 bãi tắm trên địa bàn 4 tỉnh đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Tại một số thời điểm, do ảnh hưởng của mưa lũ, các vị trí quan trắc đều nằm gần khu vực cửa sông nên dòng chảy đã cuốn theo hàm lượng Fe từ khu vực nội địa ra vùng ven biển, khiến hàm lượng Fe trong nước biển tăng cao; thông số tổng Phenol và Fe đều nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016. Đối với môi trường trầm tích biển, toàn bộ các mẫu trầm tích biển trong chương trình quan trắc đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, tại một số khu vực có hoạt động công nghiệp ven biển, hoạt động cảng biển và giao thông trên biển (vùng biển Vũng Áng - Hà Tĩnh, ven biển của Nhật Lệ - Quảng Bình) có thông số Tổng dầu mỡ khoáng có giá trị vượt quy chuẩn. Kết quả này khá tương đồng với những đánh giá về chất lượng nước biển ven bờ của nước ta trong những năm gần đây.

Như vậy, sau 01 năm xảy ra sự cố môi trường biển, kết quả quan trắc, giám sát cho thấy, môi trường biển 04 tỉnh miền trung (bao gồm nước biển và trầm tích biển) đã an toàn đối với vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước (đối chiếu với QCVN 10:MT-2015/BTNMT và QCVN 43:2012/BTNMT). Đặc biệt các thông số gây ô nhiễm trong thời gian xảy ra sự cố là tổng Phenol và Fe đều nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016.

Nguồn: Tổng cục môi trường