Cập nhật kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh tháng 6/2017

Cập nhật: 18/07/2017
Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ của tỉnh tháng 6 năm 2017.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành quan trắc nước biển ven bờ tại 7 bãi tắm, khu du lịch, gồm: bãi tắm Xuân Hải, xã Thạch Bằng; bãi tắm Xuân Thành, xã Xuân Thành; bãi tắm Thạch Hải, xã Thạch Hải; bãi tắm Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm; bãi tắm Kỳ Ninh, xã Kỳ Ninh; bãi tắm Mũi Đao, xã Kỳ Nam; bãi tắm Kỳ Xuân, xã Kỳ Xuân và biển Kỳ Phú, xã Kỳ Phú với tần suất 02 lần/tháng vào ngày 1/6 và 15/6.

Kết quả quan trắc cho thấy, các chỉ tiêu quan trắc nước biển ở các bãi tắm và vùng biển cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển. Tuy nhiên, thông số chất rắn lơ lủng (TSS) tại bãi tắm Xuân Thành và biển Kỳ Phú vào ngày 15/6 vượt ngưỡng giới hạn cho phép từ 1,26 đến 1,3 lần, tại bãi tắm Xuân Hải chạm ngưỡng giới hạn cho phép; thông số Sắt tổng số (Fe) tại biển Kỳ Phú ở cả 2 đợt đều vượt ngưỡng lần lượt là 1,54 đến 2 lần, tại bãi tắm Mũi Đao vào ngày 1/6 vượt ngưỡng 1,02 lần.

Nguồn: Tổng cục môi trường