Sổ tay ngôi nhà xanh

Cập nhật: 18/07/2017

Cuốn “Sổ tay ngôi nhà xanh” bao gồm các giải pháp thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho công trình tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một phần của chương trình “Nghiên cứu về Phát triển bền vững cho các Siêu đô thị trong tương lai – Cấu trúc thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho các Trung tâm Đô thị đang phát triển” do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF) CHLB Đức tài trợ.

Tải tài liệu