Sổ tay sản phẩm xanh

Cập nhật: 18/07/2017

Cuốn “Sổ tay sản phẩm xanh” là một phần của chương trình “Nghiên cứu về Phát triển bền vững cho các Siêu đô thị trong tương lai – Cấu trúc thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho các Trung tâm Đô thị đang phát triển” do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF) CHLB Đức tài trợ, bao gồm các giải pháp tối ưu của các doanh nghiệp nhằm thích ứng khí hậu và công trình sử dụng năng lượng hiệu quả ở Việt Nam.

Tải tài liệu