Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016: Môi trường đô thị

Cập nhật: 27/07/2017

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 chuyên đề Môi trường đô thị được xây dựng bởi Bộ Tài nguyên Môi trường. Báo cáo là nguồn tư liệu hữu ích, hỗ trợ các nhà quản lý, hoạch định chính sách trong quá trình lập kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Tải tài liệu

Nguồn: Bộ TNMT