Hội nghị triển khai Chương trình toàn dân tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Cập nhật: 05/06/2018
Để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm nay và phát huy hơn nữa hiệu quả Chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và (BVMT) ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và các Chương trình phối hợp đã ký kết giữa hai bên, sáng 05/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức “Hội nghị triển khai Chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực miền Trung và Tây nguyên năm 2018” tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự hội nghị có ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và đại diện các Sở, ban, ngành, của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Mục tiêu Hội nghị nhằm triển khai Chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp…về chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, có tác động đến sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh mỗi quốc gia. Thực tiễn công tác quản lý cho thấy, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không còn là trách nhiệm của riêng một cấp, một ngành mà thực sự là vấn đề cần sự chung tay, góp sức của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân cư. 

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong đó, Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của môi trường sống và nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các cá nhân tổ chức, hộ gia đình ở các địa bàn dân cư. Từ việc nâng cao nhận thức, trong nhân dân ở các địa bàn dân cư, đặc biệt là các khu dân cư xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường đã thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở đã ý thức trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường, góp phần vào phát triển bền vững của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới; đồng thời đưa ra những thông tin về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về môi trường và bài học rút ra từ các sự cố môi trường trong thời gian gần đây.

Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, huy động được sức mạnh tổng hợp từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các bên liên quan trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả hoạt động giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu từ đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Nguồn: vea.gov.vn