Đồng Nai: Tích cực tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật: 29/08/2018
Triển khai Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, ứng phó với BĐKH với nhiều hình thức và nội dung phong phú…

Lực lượng đoàn viên thanh niên Đồng Nai tham gia trồng cây xanh
hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2018

Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Để công tác tuyên truyền về BVMT, ứng phó với BĐKH đến được với tất cả các đối tượng trong cộng đồng; Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức ký kết Chương trình liên tịch truyền thông về phối hợp hành động BVMT giai đoạn 2016 - 2020 với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Hàng năm, còn có 03 đơn vị gồm: Đoàn Cơ sở Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và Vườn Quốc gia Cát Tiên cùng phối hợp thực hiện Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức BVMT.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT đối với các đối tượng tiếp nhận thông tin rất đa dạng như: Nâng cao nhận thức BVMT trong học đường cấp trung học phổ thông; Tuyên truyền về BVMT trong học đường các cấp (mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2); Tuyên truyền nâng cao nhận thức BVMT trong học đường các cấp (tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý của các trường…); Nâng cao nhận thức môi trường cho các tầng lớp nhân dân gồm dân thành thị và nông thôn.

Cùng với đó, Xây dựng Sổ tay tuyên truyền BVMT cấp cơ sở cho các tổ chức chính trị - xã hội; Xây dựng và đào tạo mạng lưới tuyên truyền viên về BVMT cho các tổ chức chính trị - xã hội. Trong năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền về BVMT trong học đường cấp tiểu học tại 05 trường tiểu học thuộc thành phố Biên Hòa, lắp đặt 58 bảng pano tuyên truyền tại 58 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức các lớp tập huấn cho cộng đồng về nâng cao nhận thức BVMT cho đối tượng là tuyên truyền viên của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và cán bộ đoàn tại 02 huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh; tổ chức các lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên nòng cốt thuộc 11 tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện và các đơn vị triển khai chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền về BVMT cho các đại biểu tham dự các lớp tập huấn…

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Qua 02 năm tích cực thực hiện Chương trình liên tịch truyền thông về phối hợp hành động BVMT giai đoạn 2016 - 2020 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Đến nay, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT đã được nhiều kết quả khả quan. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức về BVMT và tạo chuyển biến về hành động của cộng đồng, của tổ chức và của các cá nhân trong công tác BVMT.

Đồng Nai đảm bảo nguồn nước để dự phòng cho hạn hán và ứng phó với xâm nhập mặn do BĐKH

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm 2017, trên cơ sở tổng kết đánh giá các nội dung hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, Sở TN&MT Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát để triển khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Đồng Nai kiên quyết không thu hút đầu tư các dự án có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, hạn chế sự suy giảm đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng môi trường sống, hướng tới nền kinh tế xanh, sạch, thân thiện với môi trường; tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững.

Đồng thời, quan tâm đầu tư, khuyến khích phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu mới, vật liệu tái chế, cơ chế phát triển sạch (CDM); chủ động thích ứng với BĐKH, phòng tránh thiên tai, cơ bản giảm phát thải khí nhà kính. Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH đến năm 2020 cũng xác định các giải pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật và đặc biệt ưu tiên giải pháp về nâng cao nhận thức cộng đồng bằng công tác tuyên truyền và ứng phó với BĐKH được thực hiện xuyên suốt kế hoạch hành động.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về ứng phó với BĐKH: Thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Qua đó, cơ bản sẽ nắm được tổng thể về nguồn tài nguyên nước dưới đất cũng như nguồn tài nguyên nước mặt. Đây là hai nguồn tài nguyên nước vô giá của tỉnh trong việc dự trữ nguồn nước để dự phòng cho hạn hán và các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn do BĐKH.

Song song đó, tiếp tục thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nưới dưới đất tỉnh Đồng Nai”. Từ đó, Đồng Nai sẽ có định hướng trong việc bố trí và quy hoạch mạng lưới cấp nước; đảm bảo dự trữ an toàn nguồn nước dưới đất, giải quyết được các trường hợp cấp bách do hạn hán và xâm nhập mặn do BĐKH và thời tiết cực đoan gây ra trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Qua việc chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về ứng phó với BĐKH nêu trên, cho thấy tỉnh Đồng Nai cơ bản đã có đầy đủ cơ sở và dữ liệu để phục vụ yêu cầu quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh và quan trọng hơn hết đó chính là chủ động trong việc thích ứng với BĐKH. Đặc biệt là chủ động trong việc cung cấp nước sạch trong các trường hợp hạn hạn và xâm nhập mặn do BĐKH và thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, góp phần sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước để tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định, bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, nhất là đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả và chủ động ứng phó với BĐKH mà Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành trương Đảng Khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT đã chỉ đạo thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tường Tú

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn