Yên Bái: Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2018

Cập nhật: 19/09/2018
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại cơ quan,
đơn vị, các khu vực công cộng, khu dân cư tập trung

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, các khu vực công cộng, khu dân cư tập trung và tại hộ gia đình nhất là tại các khu vực nông thôn.

Đồng thời, tổ chức thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó, tập trung tiến hành các hoạt động xử lý chất thải nhựa và ni lông; đánh giá và đề xuất các giải pháp thiết thực để triển khai Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

Nâng cao ý thức của người dân trong việc thu gom rác thải sinh hoạt

Mặt khác, phát động các phong trào và triển khai xây dựng các mô hình thu gom, xử lý bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng với sự tham gia của cộng đồng theo Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-STNMT-SNNPTNT ngày 28/8/2017, của liên Sở TN&MT, Sở NN&PTNT về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách theo Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bên cạnh đó, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường tại nơi công cộng, đường phố, trục đường chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.

Thanh Ngà

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn