Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Quảng Trị

Cập nhật: 07/12/2018
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 5459/UBND-MT về việc tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động: Không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cơ quan, cộng đồng thực hiện các chiến dịch về truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ TN&MT, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức…

Mục tiêu của việc phát động phong trào nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng chỉ một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT Quảng Trị chủ trì, phối hợp, đôn đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt việc phát động phong trào nêu trên.

Tiến Nhất

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn