Hà Nội rà soát các chương trình, dự án ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Cập nhật: 23/01/2019
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 267/UBND-ĐT, cho ý kiến về việc rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ trong các kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của UBND thành phố.

Theo đó, để đảm bảo việc triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, dự án phê duyệt kèm theo kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, UBND thành phố giao: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các nội dung nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được UBND thành phố phê duyệt ban hành kèm theo các kế hoạch, quyết định nêu trên để đánh giá, phân loại những việc đã hoàn thành, những việc chưa hoàn thành, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

Trên cơ sở rà soát, cập nhật lại những nhiệm vụ đã hết thời gian nhưng chưa hoàn thành, những nhiệm vụ đang thực hiện theo kế hoạch, để xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nguồn kinh phí thực hiện, đề xuất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo khả năng cân đối nguồn ngân sách của thành phố và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát, cập nhật kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định. Trong đó, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trên cơ sở rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ khả năng bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để thống nhất cụ thể danh mục nhiệm vụ, dự án cần thực hiện, thời gian thực hiện, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Những nội dung kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành trung ương, Chính phủ (nếu có), Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và dự thảo báo cáo của UBND thành phố trong tháng 1/2019 để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ theo quy định.

Khải Minh

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn