Điện Biên: Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM"

Cập nhật: 28/01/2019
UBND tỉnh Điện Biên vừa có Văn bản số 150/UBND-KTN ngày 17/01/2019 về việc triển khai Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới".

Văn bản nêu rõ, thực hiện thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới", UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 để triển khai thực hiện; đồng thời tích cực tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh như: Kế hoạch số 3055 ngày 22/10/2018 về thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Kế hoạch 2982 ngày 16/10/2018 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Quyết định 1141 ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030".

Đồng thời, UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ tại Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung theo đúng thẩm quyền.

Nguồn: Tổ Quốc