Quảng Nam: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

Cập nhật: 09/05/2019
Nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho nhân dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai
(khu vực dễ bị ngập lụt, xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực sụt lún, sạt lở bờ sông bờ biển)

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” được triển khai rộng rãi trên toàn tỉnh; từ tháng 5/2019 (các hoạt động hưởng ứng tập trung từ ngày 15-22/5/2019) với các khẩu hiệu tuyên truyền: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng; Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại; Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai; Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy ra; Các hộ gia đình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng thiên tai xảy ra…

Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đối với một số loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; thông qua hoạt động diễn tập ứng phó với bão mạnh, lũ lớn cho khu vực đô thị thành phố Hội An theo khung kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại cơ quan và trong cộng đồng

Song song đó, tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại địa phương. Cụ thể: Kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ; Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực sụt lún, sạt lở bờ sông bờ biển;...); Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Sở, ngành và điều kiện thực tế của từng địa phương. Huy động được sự tham gia, phối hợp của các Sở, ngành, địa phương và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 05/06/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo quy định.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trình cấp thẩm quyền giải quyết.

Yến Nhi

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn