Đồng Nai: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật: 10/05/2019
Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao. Mặc dù, Đồng Nai không thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu (BĐKH), song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy, dưới tác động của BĐKH đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng Nai tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Chú trọng đẩy mạnh công tác ứng phó

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai đã chủ động tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh. Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Kế hoạch số 13113 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách Nhà nước năm 2019 - 2020, Hợp phần BĐKH thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm về ứng phó với BĐKH theo Hợp phần BĐKH thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh, bao gồm: Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai; Xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư về công tác ứng phó với BĐKH, với sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, người dân và đây cũng là các hoạt động thường xuyên, với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng…

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai còn tổ chức hội thi tìm hiểu với chủ để về ứng phó với BĐKH, như: Hội thi viết bài tìm hiểu về BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tổ chức nhiều hội thảo khoa học về ứng phó với BĐKH trong sản xuất nông nghiệp để đánh giá các tác động và ảnh hưởng của BĐKH trên địa bàn tỉnh, thực trạng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho rằng, sau khi triển khai thực hiện hoàn thành 03 nhiệm vụ chính trong Hợp phần BĐKH thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh nêu trên, tỉnh Đồng Nai sẽ cơ bản có được bức tranh toàn diện về kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH. Qua đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và đây cũng là cơ sở cho tỉnh Đồng Nai lồng ghép vào các chiến lược phát triển của tỉnh có tính đến các tác động của BĐKH trong thời gian tới.

Đồng Nai cũng đang triển khai dự án, đề án phát triển công nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo

Trên cơ sở kết quả cung cấp Kịch bản BĐKH và nước biển dâng của Bộ TN&MT, công bố vào tháng 3/2012, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Tháng 02/2017, tỉnh Đồng Nai tiếp tục nhận được Kịch bản BĐKH và nước biển dâng do Bộ TN&MT cung cấp, phiên bản cập nhật năm 2016. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện, cập nhật, ứng dụng Kịch bản BĐKH và nước biển dâng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Để tăng cường kiến thức cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hàng năm, tỉnh Đồng Nai đều xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành, khuyến khích tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai còn chỉ đạo các Sở, ban, ngành nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng với BĐKH trong xây dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước,… trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã có nhiều dự án, đề án nghiên cứu khoa học được tỉnh Đồng Nai phê duyệt, như: Dự án “Đánh giá phân tích ảnh hưởng của ngập lụt do tác động tăng cường của BĐKH đến hạ tầng ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai và đề xuất giải pháp ứng phó”; Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên nước và cảnh báo thiên tai”...

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện Dự án ”Nghiên cứu khả năng ngập tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh BĐKH”. Theo đó, Dự án này đánh giá hiện trạng ngập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phân tích nguyên nhân, xác định các yếu tố có liên quan đến BĐKH, xác định kịch bản cho các yếu tố có liên quan đến ngập - phục vụ tính toán, xây dựng kịch bản ngập, tính toán và dự báo nguy cơ ngập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đánh giá tổn thương do ngập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh BĐKH, xây dựng tập bản đồ ngập tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phù hợp với kịch bản nước biển dâng. Đồng thời, yêu cầu chủ động di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, bão và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn một số huyện. Ngoài ra, chỉ đạo thực hiện lồng ghép ứng phó với BĐKH vào các quy hoạch, kế hoạch của các ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch nhằm ứng phó với BĐKH... trên địa bàn tỉnh.

Tường Tú

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn