Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng Hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch

Cập nhật: 11/07/2019
Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được đặt ra tại Đề án "Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn đến 2025".

Ảnh minh họa/baotuyenquang.com.vn

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn đến 2025".

Đề án "Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn đến 2025" hướng tới mục tiêu chung là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Tuyên Quang.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc số hóa toàn bộ dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; Tích hợp dữ liệu về cơ sở lưu trú do tỉnh quản lý; Hoàn thành xây dựng Hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch; hệ sinh thái các dịch vụ và ứng dụng du lịch.

Đến năm 2025: Tiếp tục duy trì Hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch; Hệ sinh thái các dịch vụ và ứng dụng du lịch; Tiếp tục thực hiện cập nhật, bổ sung thường xuyên dữ liệu mới của tỉnh; Hoàn thiện xây dựng hạ tầng các phương tiện hỗ trợ truy cập (các phương tiện hỗ trợ truy cập: Địa điểm phát sóng wifi công cộng miễn phí, thông qua các thiết bị truy nhập mobile với các Sim Data, đi kèm các ứng dụng được phát triển như là các ứng dụng gateway, cho phép khách du lịch truy cập đến nhiều dịch vụ du lịch khác nhau của Tuyên Quang).

Đề án "Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến 2025" được thực hiện với các nội dung: Xây dựng Hệ thống quản lý dữ liệu du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch - Hệ thống quản lý dữ liệu ngành du lịch); Xây dựng Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tích hợp bản đồ số du lịch; Thẻ thanh toán thông minh; Xây dựng Hệ thống wifi công cộng; Xây dựng Hệ thống thăm quan thực tại ảo.

Để triển khai Đề án, UBND tỉnh Tuyên Quang giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng Sở, ngành liên quan, trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hằng năm, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Đề án; Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định mức độ ưu tiên các dự án trong Đề án, đề xuất phân bổ nguồn lực cho các dự án theo mức độ ưu tiên; Tổ chức rà soát định kỳ các nội dung của Đề án và cập nhật, bổ sung theo chỉ đạo của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; Tham mưu UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án du lịch trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh với chức năng là cơ quan quản lý ngành, đảm bảo sự đồng bộ của toàn bộ hệ thống; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trong xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh của mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội.

Nguồn: Tổ Quốc