Nhãn xanh Việt Nam và mua sắm công xanh ở Việt Nam

Cập nhật: 05/11/2019
Bài viết tham luận của Vụ Chính sách và Pháp chế - Tổng cục Môi trường tại Hội thảo Khoa học - Triển lãm về sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trong các cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch khu vực miền Nam.

Vụ Chính sách và Pháp chế - Tổng cục Môi trường

 

 

Nguồn: Bài viết tham dự Hội thảo Khoa học - Triển lãm về sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trong các cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch khu vực miền Nam (Vụ KHCNMT - BVHTTDL)