Ngành Du lịch Bình Thuận ứng phó biến đổi khí hậu

Cập nhật: 06/04/2020
UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Ngành Du lịch.

Du khách trượt cát ở Bình Thuận

Kế hoạch hành động đưa ra quan điểm ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức và cộng đồng; lồng ghép yếu tố tác động do biến đổi khí hậu trong quá trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành VHTTDL Bình Thuận; thích ứng và tận dụng những tác động, thách thức của biến đổi khí hậu để phát triển cơ sở hạ tầng; giảm thiểu phát thải khí nhà kính hướng đến một nền kinh tế bền vững; ứng phó với biến đổi khí hậu phải trên cơ sở tăng cường năng lực quản lý nhà nước, thể chế pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu là nâng cao khả năng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành VHTTDL Bình Thuận khi triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phòng tránh, giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ thực hiện trong giai đoan 2020- 2025. Nhóm nhiệm vụ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng do Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Thuận chủ trì. Nhóm nhiệm vụ Tích hợp, rà soát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến lĩnh vực du lịch, tìm hiểu và tận dụng các cơ hội phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu do Sở VHTTDL chủ trì. Nhóm nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đề xuất và triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho ngành Du lịch do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở VHTTDL Bình Thuận tổng hợp, xây dựng nội dung, kế hoạch tổng thể triển khai và từng năm thực hiện, điều phối chung các hoạt động thực hiện thuộc trách nhiệm của Sở VHTTDL; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động; phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho ngành VHTTDL; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động cũng như các hoạt động khác có liên quan, định kỳ báo cáo UBND tỉnh. Các Sở TNMT; Tài chính; KHCN; KHĐT; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp thực hiện.

Gia Khôi

Nguồn: Báo Du lịch