Hà Nội: Hành động tăng trưởng xanh

Cập nhật: 29/07/2020
UBND Tp. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với tổng kinh phí thực hiện lên tới 9.700 tỷ đồng.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, giảm phát thải khí nhà kính. Đến năm 2025, Hà Nội sẽ trở thành thành phố đi đầu trong xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, thực hiện thành công các chỉ tiêu tăng trưởng xanh của Thành phố và của Việt Nam. Kế hoạch chỉ rõ các chỉ tiêu cụ thể như giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến năm 2025, lượng khí thải nhà kính trên địa bàn giảm 12,14% so với kịch bản nếu không có các biện pháp giảm thải khí nhà kính; tương ứng đến năm 2030 sẽ giảm 18,71%. Tiếp theo, xanh hóa sản xuất với tỷ lệ gia tăng các sản phẩm được dán nhãn xanh/sinh thái hằng năm đạt 15%/năm. Xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững, gắn liền với việc nâng cao diện tích cây xanh bình quân tính theo đầu người, đạt 7,8m2 - 8,1m2 vào năm 2025 và 13m2 - 15m2 vào năm 2030. Mức độ giảm tiêu thụ bao bì khó phân hủy tại các siêu thị đạt 70-75% năm 2025 và 85% vào năm 2030; tỷ lệ mua sắm công đối với các sản phẩm xanh/sinh thái đạt 100%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30-35% năm 2025 và 40-45% vào năm 2030; tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị đạt 45-50% năm 2025 và 60% vào năm 2030...

Lê Hằng Lê

Nguồn: Báo Du lịch