Phú Yên: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

Cập nhật: 20/11/2020
UBND tỉnh vừa ban hành đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2023 thực hiện tốt công tác bảo vệ, gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị di sản; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, huy động các nguồn lực cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản; khai thác có hiệu quả di sản Nghệ thuật Bài chòi Phú Yên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tỉnh phấn đấu 60% xã, phường, thị trấn vùng ven biển có câu lạc bộ Bài chòi; 30% xã, phường, thị trấn vùng đồng bằng và miền núi có câu lạc bộ Bài chòi; 60% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội chơi bài chòi vào dịp lễ hội hoặc ngày Tết cổ truyền của dân tộc; xây dựng được 5 điểm biểu diễn nghệ thuật Bài chòi.

Đề án tập trung tổ chức kiểm kê, tư liệu hóa di sản Nghệ thuật Bài chòi; tổ chức truyền dạy và thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; mở trại sáng tác Bài chòi để có nhiều tác phẩm mới có nội dung tốt, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Định kỳ hàng năm tổ chức tôn vinh các nghệ nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Bài chòi; có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các nghệ nhân, câu lạc bộ Bài chòi và các địa phương có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Bài chòi.

Ngoài ra, đề án này còn đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ, hội đánh bài chòi, các nghệ nhân tập luyện và trao truyền nghệ thuật Bài chòi; trong đó chú ý hỗ trợ kinh phí xây dựng và phát triển các câu lạc bộ Bài chòi ở cơ sở, nhất là các huyện miền núi. Đưa nội dung di sản Nghệ thuật Bài chòi vào chương trình giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

(PYP)

Nguồn: Báo Phú Yên