Quảng Nam: Quan trắc 106 điểm về môi trường trong năm 2021

Cập nhật: 26/04/2021
Chương trình quan trắc môi trường của Quảng Nam năm 2021 sẽ quan trắc 106 điểm với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng.

Quảng Nam quan trắc môi trường đối với 6 điểm trầm tích trong năm 2021. Trong ảnh: Đá trầm tích tại Bàn Than (xã Tam Hải, Núi Thành). Ảnh: C.N

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2021 nhằm cung cấp số liệu, thông tin về chất lượng môi trường, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Về quy mô, chương trình sẽ quan trắc 106 điểm; trong đó quan trắc 40 điểm môi trường nước mặt sông, hồ (quan trắc nước sông với tần suất 12 lần/năm, nước hồ 4 lần/năm), 20 điểm môi trường nước dưới đất (4 lần/năm), 6 điểm môi trường nước biển ven bờ (4 lần/năm), 29 điểm môi trường không khí xung quanh (12 lần/năm), 5 điểm môi trường đất (1 lần/năm), 6 điểm trầm tích (1 lần/năm).

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 5,4 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021.

Chương trình thực hiện đến ngày 31.12.2021. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường làm chủ đầu tư; Chi cục Bảo vệ môi trường lập đề cương và dự toán.

Châu Nữ

Nguồn: Báo Quảng Nam