Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 - Quản lý chất thải

Cập nhật: 10/05/2021

Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, với mục tiêu đánh giá tổng thể và toàn diện về công tác quản lý chất thải và các vấn đề liên quan ở Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017, những việc đã làm được cũng như những khó khăn thách thức đã và đang đặt ra, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp quản lý an toàn và hiệu quả chất thải trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề " Quản lý chất thải" cho Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017.

Tải tài liệu

Nguồn: Bộ TNMT