Báo cáo Môi trường Quốc gia 2018 - Môi trường nước các lưu vực sông.

Cập nhật: 11/05/2021

Với mục tiêu cung cấp một cách nhìn tổng quát về chất lượng nước trên các lưu vực sông (LVS)  chính, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nước trên các LVS ở nước ta trong thời gian qua, cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháo cho các vấn đề này trong thời gian tới, Bộ TN & MT đã chọn " Môi trường nước các lưu vực sông" là chủ đề của Báo các hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018. Báo cáo tập trung phân tích hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước của 12 LVS đặc trưng trên toàn quốc với các số liệu đánh giá trong giai đoạn 2014-2018.

Tải tài liệu

Nguồn: Bộ TNMT