Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019 - Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Cập nhật: 11/05/2021

Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về bối cảnh phát triển KT-XH trong nước và quốc tế, thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)và những tồn tại, khó khăn và thách thức ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể theo hướng thống nhất, nhằm mục tiêu quản lý CTRSH tốt hơn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.

Tải tài liệu

Nguồn: Bộ TNMT