Bộ VHTTDL đề nghị giới thiệu tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Cập nhật: 06/06/2021
(TITC) - Ngày 01/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021.

Ảnh trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2020. Nguồn: http://monremedia.vn/

Theo công văn số 1891/BTNMT-TTTNMT ngày 23/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị lựa chọn tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặng giải thưởng theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ (Vụ Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 10/7/2021 để tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ xem xét.

Thông tin chi tiết về giải thưởng đăng tải trên https://monre.gov.vn; http://vea.gov.vn hoặc https://monremedia.vn.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021.

Trung tâm Thông tin du lịch